loader image

مجموعه چند عملکردی دیپلمات

مجتمع چند عملکردی دیپلمات در شهرک حومه‌ای پردیسان در جنوب شهر قم واقع شده است. تعاریف خاص سطح اشغال و تراکم در این حومه، که ترکیب کاربری‌ها را در زمین ممکن می‌سازد چالشی خاص در طراحی این پروژه بود.

مکان: ایران – قم
موقعیت: ساخته شده
خدمات: طراحی معماری، طراحی داخلی
کاربری: چند عملکردی
مقیاس: بزرگ
کارفرما: بخش خصوصی

پروژه‌های دفتر معماری شریف - مجموعه چندعملکردی دیپلمات

این استراتژی در برنامه‌ریزی شهری متعاقبا موجب تاکید خاص بر نحوه دسترسی کاربران به مجموعه شده است. گوناگونی کاربری‌ها در مجموعه عاملی موثر در تبیین محدودیت‌ها در مسیرهای سیرکولاسیون، و مجاری تامین هوا و نور بوده است.

گروه طراحی این محدودیت‌ها را با تقسیم زمین میان سه ورودی پاسخ داد و تعریف فضایی آن را با استفاده از متریال چوب انجام داد.